ഓണം സദ്യ with a Tiktok STAR / Colab Video / Onam Sadhya / Ayesha’s kitchen uae youtuber

Onam sadya with Shafrin Ejaz ( Tiktok – Shafrin23)

Other videos

Friday outing with friends –

A happy moment in my life – https://youtu.be/-0Kg51dKsO8

Watch:   Best Khmer tik tok dance new 2019 collection #41

How to get rid of honey bees from flat – https://youtu.be/1-tgXYggUS8

Koeksisters recipe / easy sweet snack – https://youtu.be/NtSO8Pzb0V8

Ayeshas kitchen passed 1 lakh subscribers video – https://youtu.be/1KByVTrGEO0

Poori bhaji / potato curry – https://youtu.be/a-BsLsc_Kx8

Watch:   Tik Tok Trẻ Trâu Những Màn Ghép Video Lầy Lội Trên Tik Tok Việt Nam P2

A special day vlog / cousins engagement party – https://youtu.be/QwjRIJBI-Fw

#onamsadya #onamsadyawithtiktokstar

Mail me at – rizareenu@gmail.com

Please follow my instagram, Facebook page and blog for more food related stories:
https://instagram.com/ayeshas_kitche_…

Facebook page : https://m.facebook.com/profile.php?id…

Watch:   Đồ Nội Địa Trung Quốc Bá Đạo Thế Nào - P30 🙏💪 Tik Tok China

Blog: https://www.tastymalabarfoods.com

Carefree by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/…)

Source: http://incompetech.com/music/royalty-…

Artist: http://incompetech.com/

#uaeyoutubermalayalam
#keralablogger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here